Om AUL

Vår Historie

Andebu Ungdomslag ble stiftet 25. februar 1894 under navnet Vestre Andebu Ungdomsforening. Stiftelsesmøtet ble holdt på Tolsrød/Alfheim hos Ole Bråvold, som også ble lagets første formann. 

Fra AULs jubileumsberetning, 100 år:

1800-tallet var på mange måter ei rik tid. I vårt land hadde vi store åndshøvdinger og kulturkjempere som skapte liv og røre med sine fengende innslag i norsk politikk og åndsliv. Våre folkehøyskoler og ungdomsskoler var med og bar nye tanker og ideer ut til ungdommen. I kjølvannet av dette vokste våre frilynte ungdomslag fram. De besto av unge mennesker som ville være med i arbeidet for å løse de politiske og sosiale oppgavene. De frilynte ungdomslaga er blitt betegnet som stormtropper i den sosiale reisinga som da gikk over landet.

Formålsparagrafen i lagets lov ble vedtatt som følger:​

Vestre Andebu Ungdomsforenings formaal er: Ved foredrag, diskussion, læsning og oplæsning at vekke høiere interesser, og ved selskapelige sammenkomster at skaffe ungdommen anledning til at fornøie og more sig paa en anstendig og sømmelig maate.

Solhaug Ungdomslokale​

Solhaug Ungdomslokale ble bygget i 1908, med påbygging av lillesal og pedelleilighet i 1959 og enda et nytt tilbygg med kjøkken, styrerom og toaletter i begynnelsen av 1980-tallet. Lokalet har en total grunnflate på 400 m2.

Solhaug Ungdomslokale ble bygget i 1908, med påbygging av lillesal og pedelleilighet i 1959 og enda et nytt tilbygg med kjøkken, styrerom og toaletter i begynnelsen av 1980-tallet. Lokalet har en total grunnflate på 400 m2.

Æresmedlemmer

Jan Agnar Stålerød

Jan Agnar Stålerød er AULs æresmedlem. Jan Agnar ble første gang valgt som formann av AUL i 1992, men har, både før og etter dette, vært sterkt engasjert i alt som rører seg i laget. Jan Agnar har fremdeles god oversikt over eiendommen og laget i sin helhet og vi nyter godt av hans kunnskap.

Styret Og Undergruper 2023/2024​

Hovedstyre

VervNavn
StyrelederTom O. Brynjulfsen
NestlederJørgen Kaupang-Marthinsen
SekretærIngeborg Haugan Gebeche
KassererTale Haugan
StyremedlemOle Jørgen Rød
StyremedlemMalin Møyland Gran
StyremedlemOliver Amadeus Steen
StyremedlemTerje Gallis
VaramedlemGjermund Løberg
VaramedlemJørn Erik Bøe
VaramedlemSigbjørn Aadne Rød
Varamedlem

Husstyret

VervNavn
LederTerje Gallis
MedlemTorstein Sommerstad
MedlemMichael Knutzen
MedlemHenning Dahl
Medlem
VaramedlemErlend Gallis
VaramedlemMartin Almenning

Aktivitetsgruppa

VervNavn
LederGunvor Hoel
MedlemKjersti Bakken
MedlemAnnicken Lauritzen
MedlemLinn-Therese Skjeggestad
Medlem
VaramedlemSejada Jacupovic
VaramedlemJeanette Fløgum

Festkomiteen

VervNavn
LederOle Kristian Bruserud
MedlemMathias Lien Nordhaug
MedlemNina Hunsrød
MedlemEllen Hunsrød Kristiansen
MedlemMalin M Gran
MedlemMarit Brandt-Olsen
VaramedlemAleksander Skjauff
VaramedlemLars Iver Havn Soma

Revisor

VervNavn
RevisorLars Anders Berg
RevisorGunnar Sønstebø

Valgkomité

VervNavn
LederBjarne Sommerstad
MedlemJonas Haukjem
Varamedlem
Varamedlem

Frilynt Norge​

Andebu Ungdomslag er medlem av andsorganisasjonen Frilynt Norge (tidligere Norsk Frilynt Ungdomsforbund). Frilynt er Norges største organisasjon for amatørteater, og har mange ungdomslag, ungdomsklubber, kor, teatergrupper og revyer som sine medlemslag.

Ved å være medlem i Frilynt får Andebu Ungdomslag og våre medlemmer tilgang til alle deres kurs og leire, de økonomiske støtteordningene Frifond, Kursmidler (det som før het voksenopplæringsmidler) og Momskompensasjon. I tillegg er Frilynt en serviceorganisasjon vi kan kontakte om stort og smått.

Alle medlemmer hos oss i AUL er dekket av Frilynts ulykkesforsikring når de er i aktivitet i regi av laget. Alle medlemmer i Aul har også tilgang til, og rabatt hos nettbutikken kostmask.no som selger teatersminke/kostymer og effekter.

Andreas Ruggesæter fra AUL sitter nå som leder i styret i Frilynt Norge.

Les mer på Frilynt Norges Hjemmesider

Vedtekter

Vedtekter Andebu ungdomslag vedtatt 28. februar 2018

Andebu Ungdomslag er et frilynt lag som arbeider for å aktivisere alle, spesielt ungdom, til sunn og samfunnsnyttig livsutfoldelse. Laget tar ikke standpunkt i partipolitiske, religiøse eller språklige spørsmål. 

Enhver som aksepterer lagets formål kan bli medlem mot å betale årskontingenten, fastsatt av det siste årsmøtet. 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten kan likevel ikke settes til mindre enn 50,- pr medlem. 

Familiemedlemskap kan ikke settes til mindre enn 100,- pr familie. 

Alle medlemmer må registreres med fullt navn, adresse og fødselsår. 

Andebu Ungdomslag er medlem av Frilynt Norge. 

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og skal avholdes årlig, innen utgangen av mars. 

Årsmøtet er åpent for lagets betalende medlemmer. 

Møtet skal kunngjøres for alle medlemmene minst fire uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende, senest to uker før årsmøtet. 

Årsmøtet skal behandle: 

 • Årsmeldinger 
 • Årsregnskap 
 • Budsjett 
 • Arbeidsplaner 
 • Innkomne saker 
 • Årskontingent 
 • Valg

Alle betalende medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet. 

Styret har stemmerett i alle saker som ikke angår regnskap og årsmeldinger.

Ved votering anses et forslag som vedtatt ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet faller forslaget. 

Valg gjennomføres på årsmøtet, og følgende skal velges fra lagets medlemmer som er over 15 år: 

 1. Hovedstyre
  Hovedstyret i AUL skal ha totalt 9 medlemmer, med følgende sammensetning og valgfrekvens:
  1. Leder – velges for ett år av gangen

  2. Sekretær – velges for to år av gangen ikke på valg samme år som kasserer 

  3. Kasserer – velges for to år av gangen ikke på valg samme år som sekretær

  4. 4 styremedlemmer – velges for to år av gangen 2 på valg hvert år

  5. 2 styremedlemmer – velges for ett år av gangen

   Lagets styre velger selv nestleder. 

   Alle personvalg skal foregå skriftlig dersom det er flere kandidater til et verv eller hvis noen av årsmøtedelegatene forlanger det. 

 2. Husstyre

  Årsmøtet velger leder til husstyret. Resten av medlemmene i husstyret utnevnes av hovedstyret i samarbeid med leder i husstyret etter behov. 

 3. Revisor

  AUL skal ha to revisorer, og de velges for to år av gangen av årsmøtet. Revisorene er på valg annethvert år. En revisor kan ikke sitte i hovedstyret eller i styret i undergrupper som fører eget regnskap. 

 4. Valgkomité

  Valgkomitéen skal bestå av leder, to medlemmer og én vararepresentant. Leder og vararepresentant velges for ett år. Medlemmene velges for to år, med et medlem på valg hvert år. 

  Styret står fritt til å oppnevne andre utvalg, undergrupper og komitéer der de finner dette hensiktsmessig. 

   

Ekstraordinært årsmøte skal sammenkalles når et flertall i styret finner det påkrevd, eller når minst 1/3 av medlemmene i laget framsetter skriftlig begjæring om dette til styret. 

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte senest 14 dager etter mottakelse av begjæringen, og møtet skal gjennomføres tidligst 2 uker, senest 3 uker etter innkallingen er bekjentgjort. 

Styret planlegger arbeidet og aktiviteter i laget, tar vare på eiendeler og setter i verk de tiltak årsmøtet vedtar. 

Styret skal forberede og innkalle til årsmøtet. 

Styret har ansvar for at nødvendige rapporter og medlemslister blir sendt til Frilynt Norge når dette kreves. 

Hovedstyret, samt leder i Husstyret og ledere i andre komiteer, grupper og utvalg sammenkalles når leder finner det nødvendig, eller når minst to styremedlemmer forlanger det. 

Kun hovedstyret har møteplikt og stemmerett. Styret fører møteprotokoll over sine forhandlinger. Møteprotokollen skal være tilgjengelige for lagets medlemmer. I saker som avgjøres ved simpelt flertall, gjør lederens stemme utslaget ved stemmelikhet. 

Vedtektsendringer skal være kunngjort for medlemmene minst ti dager før årsmøtet, og krever der 2/3 flertall av de møtende for å bli vedtatt. 

Eventuelle vedtektendinger skal rapporteres til Frilynt Norge. 

§1, §10 og §13 skal ikke være gjenstand for forandring. 

Andebu Ungdomslag eier og driver Solhaug Ungdomslokale i Vestre Andebuvei 360. 

Styret og husstyret skal arbeide for at eiendommen blir forsvarlig vedlikeholdt og sørge for nødvendige utbedringer til beste for lagets medlemmer. 

Ved avhending av hus eller eiendom skal Frilynt Norges sentralstyre underrettes. 

Saken tas opp i ordinært årsmøte i Andebu Ungdomslag og deretter i et ekstraordinært årsmøte, innkalt i denne anledning. 

Det skal gå minst tre måneder mellom disse møtene og i begge må avgjørelsen fattes med minst 2/3 flertall av de møtende. 

Medlemmer som viser dårlig oppførsel eller handler mot lagets interesser, kan bli ekskludert av styret. Avgjørelsen kan ankes inn for årsmøtet. Informasjon om eksklusjon og begrunnelse for denne skal sendes skriftlig til den det gjelder. 

Oppløsning av laget må behandles av to påfølgende ordinære årsmøter og krever minst 2/3 flertall av de møtende for å være vedtatt. 

Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler ungdoms- og kulturarbeid i nærmiljøet.